Historien om Rohden

Mens historien om de fleste godser og herregårde, handler om forfald og formindskning, så er eventyret om Rohden en ganske anden. Rohden har, fra i 1662 at være en række bøndergårde under Rosenvold Slot, vokset sig til at være et stort og smukt gods.

Udviklingen kan føres tilbage til det 17. og 18. århundrede, hvor der voksede to anseelige gårde op; Over Rohden og Neder Rohden. I 1869 blev gårdene slået sammen af den daværende ejer, Eggertsen, som opførte avlsgården, hvor den så smukt er beliggende i dag. Siden har stedet heddet Rohden.

Eggertsen afhændede i 1897 Rohden til Baron Flemming Lerche, som var bror til Lensgreven på Lerchenborg. Baron Flemming Lerche var gift med Anne Sophie Lüttichau fra Tjele. Parret opførte og indrettede sammen Rohdens nuværende hovedbygning fra 1898-1900 med Ulrik Plesner som arkitekt.

Baron Flemming Lerche døde i 1911. Fru Anne Sophie Lerche drev herefter gården i en halv snes år, indtil hun i 1922 antog sin unge brodersøn, Folmer Lüttichau fra Viskum Kloster, som forvalter. Folmer Lüttichau købte Rohden af sin tante i 1923. Og godset var herefter i familiens eje i tre generationer, inden Folmer Lüttichau’s sønnesøn, Frederik Lüttichau i 2003 afhændede Rohden til Anders Kirk Johansen, der har været ejer af stedet siden.

Siden 2003 har Anders Kirk Johansen gennemført store forbedringer på Rohden. Det drejer sig blandt andet om istandsættelsen af hovedbygningen, avlsbygningerne og hele gårdanlægget. Alt sammen er naturligvis udført med stor respekt for ejendommens historie, miljøet og lokalsamfundet. Ambitionen er at føre Rohden ind i en ny æra, uden at det går udover stedets sjæl og unikke atmosfære.

Siden 2003 har Rohden desuden udviklet sig arealmæssigt. I 2008 blev Hastendal og Espekær lagt ind under godset og i 2009 ligeledes Lille Kohavegård. Det betyder, at Rohdens samlede areal i dag udgør 482 hektar samt en forpagtning på 28 hektar (Kohavegård), der gennem generationer har hørt til godset.

I dag driver Anders Kirk Johansen godset som et moderne landbrug, der er på forkant med lovgivningen og udviklingen i dansk landbrug. Som et miljøbevidst gods, hvor der er stor fokus på naturens ve og vel. Harmoni er nemlig et ufravigeligt nøgleord, som Anders Kirk Johansen varetager i kyndigt samråd med godsets øvrige ansatte. Rohden beskæftiger otte ansatte inden for administration, landbrug, skovbrug og service.