Rohden Gods

Historien

Scroll

Historien om Rohden

Mens historien om de fleste godser og herregårde handler om forfald og formindskelse, så er fortællingen om Rohden en ganske anden. Fra i 1662 at være en række bøndergårde under Rosenvold Slot har Rohden vokset sig til at være et stort og smukt gods.

Udviklingen kan føres tilbage til det 17. og 18. århundrede, hvor to anseelige gårde voksede op; Over Rohden og Neder Rohden. I 1869 blev gårdene slået sammen af den daværende ejer, Eggertsen, som opførte avlsgården, hvor den er beliggende i dag. Siden har stedet heddet Rohden.

 

Eggertsen afhændede i 1897 Rohden til Baron Flemming Lerche, som var bror til Lensgreven på Lerchenborg. Baron Flemming Lerche var gift med Anne Sophie Lüttichau fra Tjele. Parret opførte og indrettede Rohdens nuværende hovedbygning fra 1898 til 1900 med Ulrik Plesner som arkitekt.

Baron Flemming Lerche døde i 1911. Anne Sophie Lerche drev herefter gården i en halv snes år, indtil hun i 1922 antog sin unge brodersøn, Folmer Lüttichau fra Viskum Kloster, som forvalter. Folmer Lüttichau købte Rohden af sin tante i 1923. Godset var herefter i familiens eje i tre generationer, inden Folmer Lüttichaus sønnesøn, Frederik Lüttichau i 2003 afhændede Rohden til Anders Kirk Johansen, der siden har været ejer af stedet.

2003

-

2017

I dag

Siden 2003 har Anders Kirk Johansen gennemført store forbedringer på Rohden. Det drejer sig blandt andet om istandsættelsen af hovedbygningen, avlsbygningerne og hele gårdanlægget. Alt er udført med stor respekt for ejendommens historie, miljøet og lokalsamfundet. Ambitionen er at føre Rohden ind i en ny æra, uden at det går ud over stedets sjæl og unikke atmosfære.

Siden 2003 har Rohden desuden udviklet sig arealmæssigt. I 2008 blev Hastendal og Espekær lagt ind under godset og i 2009 ligeledes Lille Kohavegård. Agersbøl Gods blev overtaget i 2015. Alle aktiviteter drives sammen med aktiviteterne under Rohden, og det betyder, at Rohdens samlede areal i dag udgør 710 hektar plus forpagtning af 153 hektar (Kohavegård og Ørumgård).

I dag driver Anders Kirk Johansen godset som et moderne landbrug. Kendetegnende for landbruget er sunde kvalitetsafgrøder, der dyrkes med stort hensyn til godsets naturværdi.

  • Rohden Gods
  • ·
  • Rohdenvej 4
  • ·
  • 7140 Stouby
  • ·
  • Tlf. 7580 5650